FIS pravidla - desatero jak se chovat na sjezdovce.

FIS pravidla

FIS pravidla - desatero jak se chovat na sjezdovce.

Pravidlo 1: Ohleduplnost k ostatním lyžařům a snowboardistům. 

Každý lyžař nebo snowboardista se musí chovat takovým způsobem, aby nikoho neohrozil ani nepoškodil.

Komentář: Každý lyžař i snowboardista je zodpovědný nejen za důsledky způsobené
chybným chováním, ale i za škody způsobené vadným vybavením. To platí i pro uživatelé
nově vyvinutého sportovního vybavení.

Pravidlo 2: Kontrola rychlosti a stylu jízdy.
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled, rychlost a způsob jízdy přizpůsobit 
svým schopnostem, terénu, sněhu, povětrnostním podmínkám a hustotě provozu. 

Komentář: Kolize jsou často důsledkem nepřiměřené rychlosti, nekontrolovatelnou jízdou, nebo
nedostatek pozorování. Každý lyžař nebo snowboardista musí na dohled zastavit nebo se vyhnout.
Na nepřehledných nebo silně frekventovaných úsecích se musí jezdit pomalu, zvláště pak na hranách
a koncích sjezdovek u vleků a lanovek.

Pravidlo 3: Volba trasy. Zezadu přijíždějící lyžař nebo snowboardista musí svoji jízdní stopu zvolit
tak, aby neohrožoval lyžaře nebo snowboardistu jedoucího před ním.

Komentář: Lyžování a snowboarding je sport, založený na volném pohybu, kde se každý může
libovolně pohybovat, pokud dodrží pravidla, respektuje prostor druhých, nepřeceňuje své schopnosti,
a bere ohled na konkrétní situaci. Přednost má lyžař nebo snowboardista, který jede vepředu.
Každý, kdo přijíždí zezadu, musí zachovat dostatečný odstup a nechat dostatek prostoru pro
všechny pohyby lyžaře jedoucího vepředu.

Pravidlo 4: Předjíždění. 
Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovým odstupem,
který ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

Komentář: Povinnost předjíždějícího lyžaře nebo snowboardisty brát ohled na předjížděného, je platná po
celý předjížděcí manévr, aby předjížděný lyžař nebo snowboardista nebyl ohrožen.
To platí i pro předjíždění stojících lyžařů a snowboardistů.

Pravidlo 5: Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru.
Každý lyžař nebo snowboardista, který se chystá najet na sjezdovku, nebo se chce po zastavení 
znovu rozjet, popřípadě pokračovat po svahu nahoru, se musí ujistit, ve směru nahoru i dolů, že tak
může učinit bez ohrožení sebe i ostatních.

Komentář: Zkušenosti ukazují, že najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru
mohou vést k nehodám. Je proto nezbytně nutné, aby lyžař nebo snowboardista, který najíždí nebo
pokračuje v jízdě na sjezdovce se harmonicky a bez nebezpečí pro sebe a ostatní zařadil do proudu. 
Pokud se lyžař nebo snowboardista již pohybuje na sjezdovce i když pomalu – má podle pravidla 3 přednost
i před rychleji jedoucími lyžaři nebo snowboardisty přijíždějícími zezadu nebo shora.

Pravidlo 6: Zastavit.

Každý lyžař, nebo snowboardista nesmí zbytečně zastavovat a zdržovat se na úzkých a nepřehledných
místech sjezdovky s výjimkou nouzových situací. Lyžař, nebo snowboardista, který upadne, musí takové
místo co nejrychleji opustit.
Komentář: Výjimkou jsou široké sjezdovky, na kterých může lyžař, nebo snowboardista u kraje zastavit
a zůstat stát. Úzká místa a nepřehledné části musí zůstat celá volná.

Pravidlo 7: Výstup a sestup. 

Každý lyžař, nebo snowboardista, který vystupuje, nebo sestupuje pěšky po sjezdovce musí postupovat
po okraji sjezdovky.
Komentář: Zvláště pohyb v protisměru k provozu znamená pro lyžaře a snowboardisty nečekanou překážku.
Šlápoty poškozují sjezdovky a to může ohrozit lyžaře i snowboardisty.

Pravidlo 8: Respektování značek.
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat všechny značky a signalizace.

Komentář: Sjezdovky jsou označeny podle obtížnosti černá, červená, modrá nebo zelená.
Lyžař nebo snowboardista, si může vybrat jakoukoliv sjezdovku. Na sjezdovkách se požívají značky
Gefahr-nebezpečí, popřípadě uzavření sjezdovky. Je důležité respektovat tyto značky. Lyžaři a
snowboardisté by si měli uvědomit, že tato opatření jsou v jejich vlastním zájmu.

Pravidlo 9: Pomoc.
Při nehodách je povinen každý lyžař i snowboardista poskytnout pomoc.

Komentář: Podání první pomoci je i bez ohledu na zákonnou povinnost, ctí každého sportovce.
To znamená, poskytnutí první pomoci, alarmovat horskou službu a zajistit místo nehody.
FIS očekává, že ujetí z místa nehody bude stejně trestné jako ujetí z místa nehody na silnici.

Pravidlo 10: Legitimovat se
Každý lyžař a snowboardista, ať svědek nebo účastník nehody, odpovědný či ne, je povinen 
poskytnout své osobní údaje. 

Komentář: Výpovědi svědků o nehodě mají velký význam pro občanskoprávní a trestní odpovědnost.
Každý zodpovědný lyžař a snowboardista musí splnit svoji občanskou a morální povinnost jako svědek.
Také protokoly od záchranné služby a policie, stejně jako fotografie slouží k vyšetření nehody.